23 thói quen chống lại sự trì hoãn

Ngay Bây Gi? Ho?c Không Bao Gi? - 23 Thói Quen Ch?ng L?i S? Trì Hoãn - Cu?n sách s? giúp b?n khám phá ra. NGAY BÂY GI? HO?C KHÔNG BAO GI? - 23 THÓI QUEN CH?NG L?I S? TRÌ HOÃN (Gi?m giá 10%), S. J. Scott - Mua sách online | Book24h.com.


Ai trong ??i c?ng t?ng ?ôi. Ngay Bây Gi? Ho?c Không Bao Gi? – 23 Thói Quen Ch?ng L?i S? Trì Hoãn – Phát Hành D? Ki?n 13/06/2015. Trì hoãn là m?t trong nh?ng thói quen tiêu c?c nh?t c?a con ng??i. Nó làm cho b?n thân th?y hài lòng ngay t?c thì nh?ng v? lâu dài. Vì. Không gi?ng nh? các cu?n sách rèn luy?n k? n?ng t?m th??ng khác, n?i dung cu?n sách t?p trung t?i ?a vào hai ch? hành ??ng. 30/11. Nhi?t ?? t? 23 o C ??n 32 o C. Ho?c Ch?ng l?i s? trì hoãn công vi?c ?. Chìa khóa ?? ki?m soát thói quen tiêu c?c. ??t ra m?c tiêu s? tr? thành m?t v? khí bí m?t c?a b?n trong cu?c chi?n ch?ng l?i s? trì hoãn. 23 /5/17. thói quen này.


B?n có th? gi?m thi?u stress, tránh m?c nh?ng sai l?m không ?áng có n?u lo?i b? ???c thói quen trì hoãn. Ai trong ??i c?ng t?ng ?ôi l?n trì hoãn. Ngay Bây Gi? Ho?c Không Bao Gi? – 23 Thói Quen Ch?ng L?i S? Trì Hoãn. Nh?ng ?i?u b?n làm h?ng ngày s? xác ??nh ph?n l?n nh?ng gì b?n s?. quen ch?ng l?i s? trì hoãn (APH – anti-procrastination habits) b?i chúng giúp b?n hành ??ng. lu?n v? 23 thói quen ?? khu?t ph?c nh?ng tr? ng?i tâm lý này. Thói quen trì hoãn. M?i thành công (ho?c th?t b?i) trong ??i ??u b?t ??u t? m?t thói quen. trong khi nhi?u cu?n sách khác ch? cung c?p nh?ng m?o m?c ??n gi?n, thì v?i cu?n sách n. Ngay Bây Gi? Ho?c Không Bao Gi? - 23 Thói Quen Ch?ng L?i S? Trì Hoãn: Cu?n sách s? giúp b?n khám phá ra hàng lo?t ý t??ng giúp b?n thân v??t qua s? trì hoãn h?ng ngày. - Xác ??nh các ho?t ??ng t?o ra 80% k?t qu?. S? d?ng quy t?c 80/20 ?? ra quy?t ??nh - Hàng tháng ?ánh giá nh?ng ho?t ??ng h?ng ngày c?a b?n. 1. - Lo?i b? ho?c ?y quy?n nh?ng nhi?m v? không n?m trong s? các ho?t ??ng 80% ?ó. NGAY BÂY GI? HO?C KHÔNG BAO GI? - 23 THÓI QUEN CH?NG L?I S? TRÌ HOÃN. Cu?n sách này. Ai trong ??i c?ng t?ng ?ôi l?n trì hoãn. Ngay Bây Gi? Ho?c Không Bao Gi? – 23 Thói Quen Ch?ng L?i S? Trì Hoãn – Phát Hành D? Ki?n 13/06/2015. Trong khi ?a s? th??ng xuyên trì hoãn, thì m?t vài ng??i khác l?i coi vi?c trì hoãn là tr? ng?i ng?n c?n h? ??n v?i m?t cu?c s?ng h?nh phúc và thành ??t.


Cu?n sách s? giúp b?n khám phá ra hàng lo?t ý t??ng giúp b?n thân v??t qua s? trì hoãn h?ng ngày. Trong khi nhi?u cu?n sách khác ch? cung c?p nh?ng m?o m?c ??n gi?n, thì v?i cu?n sách này, b?n s? bi?t ???c t?i sao m?t chi?n l??c l?i tr? nên hi?u qu?, nó lo?i b? nh?ng h?n ch? và ni?m tin nào và. 18 Tháng 2 2017. Nó làm cho b?n thân th?y hài lòng ngay t?c thì nh?ng v? lâu dài. Trì hoãn là m?t trong nh?ng thói quen tiêu c?c nh?t c?a con ng??i. ?úng nh? tiêu ?? cu?n sách,”Ngay bay gi? ho?c không bao gi?”,tác gi? ?ã ??a ra 23 cách th?c ?? ch?ng l?i thói quen c?a s? trì hoãn.Có th? m?t l?n áp d?ng ???c 23 cách th?c này là m?t ?i?u không th?,nên,t?t nh?t,là b?n nên ??c và ch?n ra cách th?c phù h?p. Ngay bây gi? ho?c không bao gi? s? giúp b?n khám phá ???c m?t b?n h??ng d?n chi ti?t có th? t?o ra nh?ng k?t qu? ?áng mong ??i trong ??i. Ngay Bây Gi? Ho?c Không Bao Gi? - 23 Thói Quen Ch?ng L?i S? Trì Hoãn - Tác gi?: S.J.Scott. Ai trong ??i c?ng t?ng ?ôi l?n trì hoãn. 8 Tháng 4 2017. Trong khi ?a s? th??ng xuyên trì hoãn, thì m?t vài ng??i khác l?i coi vi?c trì hoãn là tr? ng?i ng?n c?n h? ??n v?i m?….


Chính s? l??i bi?ng và d?n công vi?c l?i cu?i ngày hay cu?i tu?n khi?n b?n nh? luôn ng?p trong núi vi?c. 11 Tháng M??i 2016. Hãy th?c hi?n theo quy t?c này và hành ??ng ngay. Nguyên t?c 2: ?? t?o m?t thói quen m?i, hãy b?t ??u làm vi?c. Hãy t?o thói quen làm vi?c nh? ngay l?p t?c vì nó ch? t?n c?a b?n không ??n 2 phút.


Related Keywords